Udruženje medijatora Crne Gore

O nama, Udruženje medijatora Crne Gore

Udruženje medijatora Crne Gore (skraćeno: UMCG) je osnovano u decembru 2016. godine, kao lokalna nevladina organizacija, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore”, br. 39/11).

Ciljevi Udruženja su:

podizanje svjesti građana i drugih korisnika o prednostima i dostupnosti medijacije u svim sferema društvenog života;

unapređivanje uslova za primjenu medijacije i podizanje svjesti građana i drugih korisnika o prednostima medijacije;

profesionalni razvoj medijatora kroz permanentno stručno usavršavanje;

razvijanje etičkog kodeksa medijatora Crne Gore;

uspostavljanje i poštovanje etičkih normi i standarda medijacije u skladu sa najvišim međunarodnim pravilima i najboljom praksom;

praćenje dostignuća u razvoju medijacije i povezivanje sa mrežama i strukovnim udruženjima u zemlji, regionu i svijetu, radi razmjene iskustava, prakse i unapređivanja rada medijatora.

Djelatnosti Udruženja su:

Saradnja sa udruženjima i organizacijama koja se bave sličnim aktivnostima, razmjena informacija i iskustava, realizacija međunarodnih projekata iz srodnih oblasti;

uspostavljanje mreže medijatora i učestvovanje u zajedničkim, regionalnim projektima;

povezivanje članova Udruženje međusobno, kao i sa medijatorima iz regiona i svijeta u cilju poboljšanja kvaliteta usluga i unapređenja prakse medijatora;

sprovodjenje istraživanja iz oblasti važnih za razvoj i primjenu medijacije;

angažovanje naučnih i stručnih radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz oblasti medijacije;

izrada stručnih studija i publikacija;

publikovanje knjiga, brošura i drugih publikacija u svim oblastima koje afirmišu medijaciju;

saradnja sa obrazovnim i naučnim institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koja se bave srodnim oblastima;

Upravljanje Udruženjem:

Organi upravljanja u Udruženju medijatora Crne Gore-UMCG su: Skupština Udruženja medijatora Crne Gore (koja je i najviši organ upravljanja i čine je svi članovi udruženja), kao i lice ovlašćeno za zastupanje.

Članstvo u Udruženju:

Članovi Udruženja medijatora Crne Gore-UMCG mogu da budu lica koja su završila propisani Program obuke za posrednike i posjedjuju licencu dobijenu od strane resornog Ministarstva.

U članstvo Udruženja mogu da budu primljena samo ona lica koja prihvataju ciljeve i Statut Udruženja.

Prijava za prijem u članstvo se podnosi pisanim putem ili putem elektronske pošte, obavezno sadrži radnu biografiju kandidata i dokaz o završenoj obuci za posrednika.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Udruženja većinom glasova.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

O evidenciji članova Udruženja vodi se registar članova.