Projekti

Projekat: “Poboljšanje efikasnosti sudstva u Crnoj Gori“

Projekat je podržan od strane Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori

Ukratko o projektu

Udruženje medijatora Crne Gore ovaj projekat implementira u saradnji sa Ministarstvom pravde Crne Gore i glavnim korisnikom projekta, Centrom za posredovanje Crne Gore, uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori.

Cilj projekta jeste unaprijeđenje efikasnosti pravosuđa i obezbjedjenje vladavine prava i pravne sigurnosti u državi, kroz povećanu primjenu instituta medijacije u Crnoj Gori, promjenu zakonodavnog okvira, unapredjenje prakse kroz izgradnju kapaciteta svih relevantnih aktera u postupku medijacije i podizanja nivoa informisnosti gradjana o primjeni medijacije, kao i usvajanje evropskih vrijednosti vladavine prava u pravosudnom sistemu.

S obzirom da važeći Zakon o posredovanju ne zadovoljava sve zahtjeve prakse i savremenih trendova u oblasti primjene mediacije, kao i da nije u potpunosti usklađen sa relevantnim međunarodnim dokumentima, pristupiće se izradi novog Zakona, baziranog na izrađenoj Komparativnoj analizi. Sastavni dio predloga Zakona o medijaciji biće Analiza finansijskih implikacija primjene Zakona.

U daljoj fazi projekta posvetiće se pažnja unapređenju profesionalnih kapaciteta svih aktera u postupku posredovanje, kroz organizovanje edukacija i izradu Komentara novog Zakona o medijaciji. Takodje biće realizovane projektne aktivnosti koje će se odnositi na promociju i podizanje nivoa informisanosti stručne i opšte javnosti o medijaciji i njenim prednostima, dobrobiti medijacije za stranke u postupku i sudije i dr.