Statut

Na osnovu člana 12 i 49 Zakona o nevladinim organizacijama ( „Sl. list Crne Gore”, br. 39/11 ) i člana 28. Statuta Nevladinog udruženja „Udruženje medijatora Crne Gore“ iz Podgorice, Skupština Udruženja medijatora Crne Gore, na sjednici održanoj dana 30. decembra 2016. godine, je usvojila

S  T  A  T  U  T

UDRUŽENJA MEDIJATORA CRNE GORE

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Udruženje medijatora Crne Gore iz Podgorice (u daljem tekstu Udruženje) je nevladino udruženje.

Član 2

Naziv Udruženja je: Udruženje medijatora Crne Gore

Skraćeni naziv udruženja je UMCG.

Član 3

Sjedište Udruženja je u Podgorici, ul. Đoka Miraševića 59.

Član 4

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada Udruženja se ostvaruje putem saopštenja za javnost i objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad Udruženja na internet stranici nevladine organizacije.

Član 5

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme.

II
CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Član 6

Ciljevi Udruženja su:

 • podizanje svjesti građana i drugih korisnika o prednostima i dostupnosti medijacije u svim sferema društvenog života
 • unapređivanje uslova za primjenu medijacije i podizanje svjesti građana i drugih korisnika o prednostima medijacije
 • profesionalni razvoj medijatora kroz permanentno stručno usavršavanje,
 • razvijanje etičkog kodeksa medijatora Crne Gore
 • uspostavljanje i poštovanje etičkih normi i standarda medijacije u skladu sa najvišim međunarodnim pravilima i najboljom praksom
 • praćenje dostignuća u razvoju medijacije i povezivanje sa mrežama i strukovnim udruženjima u zemlji, regionu i svijetu, radi razmjene iskustava, prakse i unapređivanja rada medijatora.

Član 7

Djelatnosti Udruženja su:

 1. povezivanje članova Udruženje međusobno, kao i sa medijatorima iz regiona i svijeta u cilju poboljšanja kvaliteta usluga i unapređenja prakse medijatora
 2. sprovodjenje istraživanja iz oblasti navedenih u članu CILJEVI ovog Statuta;
 3. angažovanje naučnih i stručnih radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz oblasti medijacije;
 4. izrada stručnih studija i publikacija
 5. publikovanje knjiga, brošura i drugih publikacija u svim oblastima koje afirmišu medijaciju
 6. saradnja sa obrazovnim i naučnim institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koja se bave oblastima navedenim u članu CILJEVI ovog Statuta;
 7. organizovanje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama stručne skupove, seminare, tribine, radionice, konferencija, okrugle stolove, studijske posjete i druge aktivnosti iz oblasti koje su navedene u članu CILJEVI ovog Statuta;
 8. saradnja sa udruženjima i organizacijama koja se bave sličnim aktivnostima, razmjenjuje informacije i iskustva, realizuje međunarodne projekte iz oblasti  navedenim u članu CILJEVI Statuta
 9. Uspostavljanje mreže medijatora i učestvovanje u zajedničkim, regionalnim projektima.

Član 8

Pečat Udruženja je okruglog oblika po čijem obodu na jednoj polovini je latiničnim pismom ispisan puni naziv Udruženje medijatora Crne Gore, a na drugoj polovini „Podgorica“

U sredini pečata se nalazi UMCG.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9

Organi Udruženja su Skupština i lice ovlašćeno za zastupanje.

SKUPŠTINA

Član 10

Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja .

Član 11

Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

Član 12

Skupština Udruženja:

 • usvaja Statut Udruženja;
 • usvaja izmjene i dopune Statuta;
 • bira i razrješava lice ovlašćeno za zastupanje;
 • birа i rаzrješаvа druge organe Udruženjа;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja Udruženja;
 • usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • usvаjа godišnji finansijski izvještaj;
 • odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine Udruženjа;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa Udruženja.

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Član 13

Skupština može biti redovna i vanredna.

Skupština se redovno saziva jednom u toku godine.

Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članstva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Sjednica skupštine se saziva pisanim obavještenjem o mjestu i vremenu održavanja skupštine i predlogom dnevnog reda. Sjednicom predsjedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sjednice.

KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

Član 14

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako je prisutno 50% plus jedan (natpolovična većina) članova Udruženja.

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako joj prisustvuju članovi Udruženja koji su opunomoćeni predstavnici preko 50 posto ukupnog broja članova.

Član 15

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.

Član 16

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili opunomoćenih članova Udruženja.

Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta moze pokrenuti svaki clan Skupstine kao i lice ovlasceno za zastupanje.

Član 17

O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih  članova Udruženja.

NAČIN ODLUČIVANJA

Član 18

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

Član 19

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje 50% plus jedan član Udruženja.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

Član 20

Odsutni član može glasati i pisanim putem.

Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.

Predsjedavajući je dužan je da upozna članove koji su prisutni kako je glasao odsutni član.

ISKLJUČENJE PRAVA GLASA

Član 21

Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

–     oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga člana;

–     o utvrđivanju zahtijeva koje ima u odnosu na tog člana;

–     o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana;

–     u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa Udruženja

Kada je interes člana iz stava 4 ovog člana protivan interesu Udruženja cjeni u svakom konkretnom slučaju Skupština.

Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE

Član 22

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:

–     mjesto i dan održavanja

–     dnevni red

–     imena prisutnih članova

–     lično ime predsjedavajućeg

–     lično ime zapisničara

–     tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja

–     rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda

–     konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka

–     izdvojeno mišljenje članova

–     vrijeme završetka

Član 23

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

Član 24

Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, predsjedavajući i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

Član 25

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja kao dokument trajne vrijednosti.

LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE

Član 26

Lice ovlašćeno za zastupanje je Predsjednik Udruženja, koji se bira odlukom Skupštine Udruženja na mandat od 4 godine, sa mogućnošću reizbora.

Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Predsjednika Udruženja, kao lica ovlašćenog za zastupanje Udruženja.

OVLAŠĆENJA LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 27

 

Lice ovlašćeno za zastupanje:

–     zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruženja;

–     odgovara za zakonitost rada;

–     vodi poslove Udruženja saglasno odlukama Skupštine;

–     podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;

–     obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Udruženja.

ODGOVORNOST LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 28

Lice ovlašeno za zastupanje odgovara za svoj rad Skupštini i periodično joj podnosi izvještaje o radu.

Za svaku sjednicu Skupštine Udruženja, lice ovlašćeno za zastupanje je dužno podnijeti izvještaj o svom radu za period između dvije sjednice.

RAZRIJEŠENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 29

Predsjednik može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:

 1. Ako postoje gubici u poslovanju Udruženja
 2. Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Udruženju , ili ako je usled toga mogla nastati šteta.
 3. Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svog djelokruga.

Član 30

O razriješenju Predsjednika odlučuje skupština Udruženja.

Odluka Skupštine Udruženja o razriješenju Predsjednika  je konačna.

SLUŽBENICI (OSOBLJE)

Član 31

 

Službenici će se zapošljavati u skladu sa Zakonom, prema Aktu o sistematizaciji radnih mjesta  koji donosi Skupština Udruženja.

IV

POVEZIVANJE

Član 32

Udruženje  se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

V

FINANSIRANJE

Član 33

Udruženje  stiče imovinu od člаnаrine, dobrovoljnih prilogа, poklonа, donacija, zaostavštine, kаmаtа nа uloge, dividendi, zаkupnine, prihoda od privredne djelatnosti i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom.

VI

OBAVLJANJE PRIVREDNE DJELATNOSTI

Član 34

Udruženje u okviru svojih djelatnosti ne obavlja privredne djelatnosti.

VII

ČLANSTVO U ORGANIZACIJI

Član 35

Članovi Udruženja mogu da budu lica koja su završila propisani Program obuke za posrednike i posjedjuju licencu dobijenu od strane resornog ministarstva.

U članstvo Udruženja mogu da budu primljena samo ona lica koja prihvataju ciljeve i Statut udruženja.

Prijava za prijem u članstvo se podnosi pisanim putem ili putem elektronske pošte, obavezno sadrži radnu biografiju kandidata i dokaz o završenoj obuci za posrednika.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Udruženja većinom glasova.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

O evidenciji članova Udruženja vodi se registar članova.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član 36

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda udruženja.

Inicijativu za isključenje iz Udruženja Skupštini može da podnese svaki član Udruženja. Prijedlog za isključenje podnosi se protiv člana Udruženja koji postupa suprotno ciljevima i djelatnostima Udruženja, Statuta Udruženja, koji narušava ugled Udruženja, koji zloupotrebljava svojstvo člana radi ostvarivanja lične koristi te krši profesionalni etički kodeks i sl.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 37

Član ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

5) daje prijedloge i pokreće inicijative koje nisu u suprotnosti sa Statutom i odlukama organa Udruženja, u pismenoj formi, Predsjedniku Skupštine, najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine

Član je dužan da:

1) poštuje Statut i druga opšta akta i odluke organa Udruženja

2) poštuje etički kodeks medijatora aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

3) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

4) čuva ugled Udruženja tako što se uzdržava se od radnji i postupaka kojima bi mogla nastane materijalna šteta Udruženju, šteta ugledu Udruženja, kao i šteta članovima ili organima Udruženja

5) blagovremeno plaća članarinu;

6) obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština Udruženja

VIII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada Udruženja može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine.

O prestanku rada Udruženja odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Udruženja .

Član 39

U  slučaju prestanka rada imovina Udruženja se dodjeljuje drugim nevladinim organizacijama ili javnim ustanovama, o čemu odluku donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova.

Član 40

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

Član 41

Statut se primjenjuje od dana usvajanja od strane Skupštine Udruženja.

Podgorica, 30.12.2016. godine
Predsjednica Skupštine Udruženja
Slavica Stijović